SWE

Project information

PHYDADES mål är att presentera tillförlitlig information om fasta biobränslen och biobränsleaskor. Målet ska nås genom:

1.     En ny databas, BIODAT, skapad från den tidigare databasen PHYLLIS, baserad på information och data från Europeiska organisationer involverade i forskning om biobränslen.

2.  Utbildning och information om standardiserade provtagnings- och analysmetoder. Aktiviteten vänder sig främst till nya medlemsländer inom Europeiska Unionen.

Biobränslen är en viktig del av EUs strategi för ökad användning av förnyelsebar energi. Tillgänglighet till pålitlig information om egenskaper hos fasta biobränslen är en viktig förutsättning för en snabb och sund tillväxt av internationell handel och användning av biobränslen.

De nya medlemsländerna förväntas bli stora producenter – och i ett senare stadium stora konsumenter – av biobränslen. I dessa länder finns det behov av utbildning i användandet av standardiserade analysmetoder för att kvalitén på biobränslen producerade i dessa länder ska kunna garanteras.

Utbildningsaktiviteterna inom PHYDADES är till för att tillfredställa detta behov. Utbildningsseminarier kommer att organiseras i Estland, Polen, Spanien och Rumänien. Seminarierna introducerar användning och fördelar med standadiserade metoder i hela kedjan från provtagning till analys. Seminarierna är öppna för alla som är inblandade i produktion, användning eller handel med biobränslen. PHYDADES kommer även att organisera praktisk träning av laboratoriepersonal i användandet av standardiserade metoder. Träningen är förlagd till laboratorier som använder och har stor erfarenhet av standardiserade metoder.

BIODAT databasen är också ett av verktygen för utbildningsdelen i PHYDADES. Databasen innehåller inte bara data om biobränslen och askor från biobränsleförbränning, utan också information om standarder och länkar till andra  informationskällor. Informationen är tillgänglig via Internet och kostnadsfri.

PHYDADES partners söker samarbete med aktörer och experter inom biobränslesektorn.

Önskar Du mer information om PHYDADES på svenska kan Du vända dig till SLU som är svensk partner i PHYDADES.

Kontaktperson:

Erik Karltun, Inst. f. mark och miljö, SLU

Tel: 018-671277

E-post: erik.karltun(at)mark.slu.se

 

Den svenska delen av PHYDADES är samfinansierad av Euopeiska kommissionen via "Intelligent Energy-Europe" programmet och Energimyndigheten i Sverige. Varken Europeiska kommissionen eller Energimyndigheten är ansvarig för effekter från användningen av databasen eller information som finns där.”