Project information

Project information

Biomassi kasutamise kiire kasv taastuvenergia allikana nõuab kütuste ja tuhkade standardiseeritud analüüsi meetodite kasutamist. Usaldusväärne informatsioon on eluliselt tähtis biomassi kaubanduse sellistele võtmetegijatele nagu biomassi tootjad, vahendajad, kasutajad, seadmete tootjad ja seadusandlikud kogud.
Käesolev projekt teeb sellise informatsiooni kättesaadavaks läbi avaliku andmebaasi ja koolituse standardite kasutamise alal.
Tuginedes olemasolevale PHYLLIS andmebaasile, koguvad ja selekteerivad projekti osalised biokütuste ja tuhkade andmeid uue andmebaasi jaoks. Ka käesoleval ajal on olemas palju sarnast informatsiooni, kuid see on hajutatud kujul ja ei ole otseseks võrdluseks kõlbulik. Andmebaas ja lihtsad arvutusmudelid hakkavad olema kättesaadavad Internetis. Olemasolev Phyllis andmebaas on kättesaadav aadressil http://www.phyllis.nl
Andmebaasis sisaldub üle 1000 erineva biomassi komponentide analüüsi alates puhtast puidust kuni põllumajanduslike jäätmete ja biomudani. Iga sissekanne kohta on toodud kirjeldus koos tehnilise ja elementaarkoostisega, võimalusel ka mikroelementide sisaldus. Andmed on saadaval kuivaine kohta ja mõningatel juhtudel tarbimisaine kohta. Materjalid on jagatud kahte ossa.
Kõigi andmegruppide keskmistatud väärtused ja standardhälbed on arvutatavad kasutades andmebaasi siseseid arvutusvahendeid.
Üksikuid sisestusi saab arvutustest välistada. Iga väärtuse kohta on sellele klikkides võimalik saada jaotuskõveraid (tulpdiagramme).
Phyllis andmebaasi põhiosa on saadud mitmete üksikute andmebaaside liitmisel.
Suurimad osad pärinevad ECN ja TU Wien andmebaasidest. Hiljem on lisatud sadu sissekandeid kasutades kirjanduse andmeid ja ECN poolt saadud analüüside tulemusi.
Koolitus viiakse läbi workshop-idena sihtgruppidele ja praktiliste harjutustena
laboripersonalile. Workshop-id viiakse läbi piirkondades, kus seda peetakse
esmavajalikuks. Praktilisi harjutusi viivad läbi standardiseeritud analüüside alal kogenud projekti osalised (kaasatud BIONORM projektidesse). Üldiseks tulemuseks on standardsete meetodite kasutamise kiirem läbimurre biomassi analüüsimisel, sealhulgas ka uutes liikmesriikides, mille tulemusena kiireneb biokütuste turu kasv EL`s.

Contact:
Teet Parve +372 5641987; +372  6203901; tparve(at)staff.ttu.ee


Seda projekti kaasfinantseeritakse läbi Euroopa Komisjoni programmi "Intelligent Energy- Europe".
Ainuvastutus antud [veebilehe, publikatsiooni jne.] eest lasub selle autoritel. See ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse liikmesmaade arvamust. Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise ükskõik milliste tagajärgede eest.
Seda projekti kaasfinantseeritakse läbi Euroopa Komisjoni programmi "Intelligent Energy - Europe".